Rola zamówień publicznych dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw

Rola zamówień publicznych dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw

Rola zamówień publicznych dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Firma niezależnie od swojej wielkości i profilu działalności musi dbać o dwie rzeczy: zamówienia na swoje towary/usługi oraz profesjonalną, godną zaufania załogę. Siłą napędową przedsiębiorstw są szkolenia pracowników, ponieważ dzięki nim, ludzie aktualizują swoją wiedzę i zdobywają nowe, przydatne w pracy umiejętności. Szkolenia podnoszą motywację do pracy i pozytywnie kreują wizerunek firmy jako organizacji, w której dba się o prawa pracowników i ich rozwój zawodowy. Szkolenia pracowników idą w parze ze wzrostem zamówień na usługi/produkty danej firmy. Szkolenia z zamówień publicznych mogą pomóc rozwinąć firmę.

Krótko o zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  Są źródłem dochodów niezależnych od wahań rynkowych. Obecność niedużej firmy na rynku zamówień publicznych podnosi prestiż przedsiębiorstwa, ponieważ jest dowodem na to, że niewielka firma może na równych zasadach walczyć o publiczne zamówienia na równi z większym rynkowym graczem. Zamówienia publiczne to odpłatna umowa zawierana pomiędzy podmiotem publicznym a wykonawcą, której przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub prace budowlane. Dotyczą wszystkich branż. Uproszczoną procedurę przetargową stosuje do zamówień publicznych z sektora społecznego, np.: w służbie zdrowia, edukacji, świadczeń pomocy społecznej i komunalnych. Osobne regulacje obowiązują jedynie w kwestii zamówień publicznych związanych z obronnością. Zanim firma przystąpi do przetargu na zamówienia publiczne, powinna zainwestować w szkolenia z zamówień publicznych dla kilku pracowników. Uczestnicy szkoleń poznają zasady wyszukiwania informacji o przetargach i nauczą się przygotowywać atrakcyjne oferty.

Najważniejsze zasady zamówień publicznych

Rola zamówień publicznych dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstwSzkolenia z zamówień publicznych to jedne z najważniejszych szkoleń, jakie powinien zaoferować pracodawca swoim pracownikom. Zamówienia publiczne to potężny sektor usług publicznych i źródło pewnych dochodów dla firmy. Zamówienia z sektora publicznego opierają się na kilku zasadach, który musi przestrzegać przedsiębiorca, który chce skorzystać z tej niepowtarzalnej szansy rozwoju. Przedsiębiorca przystępujący do zamówień publicznych musi być godnym zaufania partnerem – nie może mieć zaległości podatkowych i zusowskich.  Oferta przedsiębiorcy, która będzie złożona w ramach przetargu na zamówienia publiczne, powinna być przygotowana poprawnie, zgodnie z wytycznymi zamawiającego.  Przygotowanie tak ważnego dokumentu najlepiej powierzyć osobom, które brały udział w różnorodnych szkoleniach z zamówień publicznych.  Wśród najważniejszych zasad dotyczących zamówień publicznych można wymienić: zasadę jawności dokumentacji, zasadę równości (wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie są traktowane na równych zasadach), zasadę obiektywizmu i bezstronności – w postępowaniu przetargowym nie mogą uczestniczyć osoby związane z zamawiającym. Przetarg ograniczony i nieograniczony mają pierwszeństwo przed innymi procedurami dotyczącymi zamówień. Najważniejsza w zamówieniach publicznych jest zasada uczciwej konkurencji.

Uczestnictwo w zamówieniach publicznych

Rozwój każdego przedsiębiorstwa uzależniony jest od pozyskiwania nowych zleceń na produkcję lub usługi. Zamówienia publiczne to dostawca takich zamówień. Dlatego inwestować w szkolenia z zamówień publicznych i startować w przetargach. Wykonanie takich usług podnosi renomę przedsiębiorstwa w środowisku lokalnym. W przetargach na zamówienia publiczne mogą brać udział przedsiębiorcy, którzy dają gwarancję należytego wykonania umowy: dysponują odpowiednią kadrą , zapleczem technicznym (musi być to potwierdzone dokumentami) i mają stabilną sytuację finansową. Przed przystąpieniem do przetargu przyszły wykonawca składa oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym oraz warunki selekcji. Z udziału w przetargach na zamówienia publiczne wykluczani są przedsiębiorcy, którzy mają zaległości podatkowe, zusowskie oraz byli karani za przestępstwa skarbowe lub nie wykonali poprzedniego zlecenia. Nie jest wymagane uczestnictwo w szkoleniu z zamówień publicznych. Warto wiedzieć, że potencjalni wykonawcy mogą wspólnie występować w przetargu, tworząc tak zwane konsorcja i uzupełniać w ten sposób możliwości wykonania zlecenia. Dokumenty składa się elektronicznie. Terminy składania ofert są określone co do minuty. Nawet minuta opóźnienia w złożeniu oferty powoduje, że nie będzie ona brana pod uwagę, a przedsiębiorca straci szansę walki o wartościowe zlecenie. 

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych mogą być umieszczane w kilku miejscach. Obowiązkowo muszą być opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Szkolenia z zamówień publicznych pomagają w poruszaniu się w tej tematyce i w sprawnym wejściu do grona graczy, którzy wygrywają zlecenia za duże pieniądze. Zamówienie publiczne to ważny sektor w rywalizacji o klienta, zlecenia i utrzymanie się w danej branży.