Pomoc prawna dla pacjentów i lekarzy

Pomoc prawna dla pacjentów i lekarzy

Pomoc prawna dla pacjentów i lekarzy. Nie wszyscy wiedzą, że medycyna to najbardziej złożona gałąź gospodarki. Co ważne, jest niezwykle dynamiczny, rozwijając się w niespotykanym dotąd tempie w innych obszarach. Na rynek medyczny wchodzą nowe, niespotykane dotąd metody leczenia, takie jak przeszczepy, terapia genowa, immunoterapia, biostymulatory, bioimplanty i medycyna spersonalizowana.

Wraz z rozwojem różnych dziedzin medycyny istnieje potrzeba formalnego uregulowania indywidualnych działań zdrowotnych, zarówno jednostkowych, jak i systemowych. Regulacjami zajmują się odpowiednie organy, natomiast odpowiedzialność za realizację poszczególnych świadczeń spoczywa na lekarzu lub jego macierzystej jednostce, przychodni lub szpitalu. Lekarze zobowiązani są m.in. do: Ustawy o zawodzie lekarza, Ustawy o prawach pacjenta, Ustawy o działalności leczniczej oraz setek przepisów dotyczących realizacji określonych świadczeń. Zmieniające się przepisy i złożoność poszczególnych przepisów sprawiają, że działalność medyczna staje się coraz bardziej skomplikowana, a potrzeba pomocy prawnej dla lekarzy jest oczywista. W wielu krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych lekarze nie tylko wykupują dodatkowe ubezpieczenie zawodowe, ale także regulują swoje sprawy zawodowe z pomocą profesjonalnych prawników medycznych. W Polsce powstały również wyspecjalizowane medyczne kancelarie prawne oraz liczne grono indywidualnych prawników medycznych działających w obszarze zdrowia.

Pomoc prawna dla pacjentów

Pomoc prawna dla pacjentów i lekarzy
Pomoc prawna dla pacjentów i lekarzy

Pacjenci mają prawo pozwać lekarzy lub instytucje medyczne za błędy medyczne, które prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia lub utraty życia. Lista błędów jest szeroka – od pozostawienia materiałów czy narzędzi chirurgicznych w ciele chorego, po rezygnację z leczenia, dokonanie złego wyboru leczenia (w zależności od pacjenta), w tym zbyt późne zastosowanie leczenia.

W takim przypadku prawnik medyczny dokona wstępnej oceny roszczenia pacjenta lub rodziny, zarekomenduje wniesienie pozwu cywilnego, zgłoszenie go do prokuratury lub pomoże złożyć skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Obowiązkowe leczenie, świadoma zgoda, niepełnosprawność pacjenta i emerytury.

Prawnicy medyczni pomagają pacjentom i ich rodzinom radzić sobie z przymusowym leczeniem, ustalać świadomą zgodę lub brak zgody na świadczenie usług medycznych, czy pacjent jest ubezwłasnowolniony, ustalać renty z tytułu inwalidztwa z powodu błędu lekarskiego oraz ustalać wysokość uszczerbku na zdrowiu z powodu niewłaściwe leczenie.

Równy dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Coraz większą aktywność wykazują kancelarie medyczne reprezentujące całe grupy pacjentów w realizacji konstytucyjnych praw przez organy państwowe, m.in. egzekwowanie przepisów ustawy o prawach pacjenta o równym dostępie do usług medycznych. O pomoc prawną zwracają się pacjenci, którzy nie mają dostępu do leczenia w innych krajach Europy, np. osoby z rzadkimi chorobami genetycznymi.

Pomoc prawna lekarza

W każdym przypadku lekarze mają prawo do pomocy prawnej, jeśli pacjent pozywa lekarza o podejrzenie błędu medycznego. Profesjonalni adwokaci prawa medycznego reprezentują lekarzy w sądach cywilnych lub równoważnych i pomagają w tworzeniu prawa w całym zakresie zarzutów.

Naruszenie dóbr osobistych, naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Chociaż lekarze są związani Kodeksem Etyki Lekarskiej, prawo to nie dotyczy pacjentów. Lekarze coraz częściej zgłaszają prawnikom sprawy związane z naruszeniem ich dóbr osobistych lub naruszeniem RODO (np. nienawiść w Internecie, publiczne ujawnianie faktów dotyczących życia prywatnego lekarzy).

Lekarze są ofiarami fizycznej agresji pacjentów. W tym zakresie mogą również liczyć na pomoc prawną.

Prawo pracy.

Placówki medyczne zatrudniają lekarzy w różnych formach. Niektórzy lekarze pracują na pełny etat w Narodowym Funduszu Zdrowia, inni zakładają własne firmy. Ponadto poszczególne agencje oferują różne stawki i nie wszystkie agencje przestrzegają zasad prawa pracy. Pracodawcy medyczni również mają zachowania oblężnicze. Młodzi lekarze mają wątpliwości co do bezpieczeństwa pracy i zatrudnienia. W tym zakresie prawnicy prawa medycznego reprezentują również lekarzy w sądach pracy.

Rozstrzyganie sporów sądowych i przyjacielskie negocjacje

Nie wszystkie spory muszą kończyć się w sądzie. Niektóre z nich rozpadają się w negocjacjach między prawnikami medycznymi a klientami. Dzięki mediacjom i negocjacjom udało się polubownie załatwić spory, unikając lat niekończących się sporów sądowych. Dzisiejsze prawo medyczne wymaga wysoce specjalistycznych usług prawnych. Interesariuszy systemu ochrony zdrowia jest bardzo duża – pacjenci, lekarze, placówki medyczne, władze państwowe i firmy prywatne. Niezbędne jest zatem powołanie adwokatów prawa medycznego.